Classroom Vocabulary - Klasės žodynėlis

  • Jurate
  • Jurate avataras Topic Author
  • Offline
  • Moderatorius
  • Moderatorius
More
prieš 5 m. 7 mėn. - prieš 5 m. 5 mėn. #140 nuo Jurate
Jurate created the topic: Classroom Vocabulary - Klasės žodynėlis
Suggest more words in your comments, please :)
Siūlykite daugiau žodžių komentaruose.


accept [aksept] - priimti, pripažinti, sutikti (su taisyklėmis)
agree [agri:] - pritarti, sutikti su kito nuomone
answer [answe] - atsakyti
Answer [answe], an answe - atsakymas
Any Complaints? -[eni kompleints] - Ar yra kokių nors skundų?
Any Problems? [eni problems] - Ar yra kokių problemų?
Any Questions? [eni qweščens] - Ar yra kokių klausimų?
Any Suggestions? [eni sadžesčens] - Kokių nors pasiūlymų?
ask [ask] - klausti
attend [atend] - dalyvauti
Attendee [ atendi:] - dalyvis
Attention! [atenšn] - Dėmesio!
Audio Track [o:dio trea:k] - audio takelis
Audio record [o:dio rekord] - audio įrašas
Badly done [be:dli dan] - blogai padaryta
Book [bu:k] - knyga
Can you repeat [ ken ju repi:t]? - Ar gali pakartoti
Can I take it [ken ai teik it]? Ar galiu paimti tai?
CD [si: di:] kompaktinis diskas
check [ček] - patikrinti
clear [ klea] - aišku, aiškus
Class [klea:s] - klasė, klasės užsiėmimas
click [klik] - spragtelėti pelės klavišu
Clock [klok] - laikrodis
close [klouz] - uždaryti, užversti
come [kam] - ateiti
come in [kam in] - įeiti
confused [konfju:zd] - pasimetęs, sumišęs
consonant [konsonant] - priebalsis
Conversation [konverseišn]- pokalbis
cover [kove] - uždengti
Dictionary [dikšneri]- žodynas
difficult [difikalt] - sunku, sunkus
do [diu] - daryti
done [dan] - atlikta
easy [i:zi] - lengvas, paprastas, lengvai, paprastai
Exercise [egzersaiz] - pratimas
excuse me [ekskiu:z mi:] - Aš atsiprašau (kai bandoma atkreipti dėmesį ar prašoma leidimo)
fine [ fain] - puikiai, labai gerai
focus [fouk/a/s] - susikaupti, sutelkti dėmesį
give [giv] - duoti, pateikti
Give an example, please! [giv en egzempl, pli:z] - pateikite pavyzdį, prašau.
go [gou] - eiti
go to [gou tiu] - eiti į
good [gud] - geras. gerai
Good evening [ gud i:vning] - labas vakaras
hide [haid] - slėpti
How? [hau] - kaip?
How do you do? [hau diu ju diu] - Sveiki! [oficialiai]
How are you? [hau a: you] - Kaip tau sekasi?
I accept (your opinion) [ ai aksept (jo: opinion)] - aš priimu, pripažįstu (tavo nuomonę)
I agree (with you) [ ai agri: (with ju:)] aš pritariu, sutinku (su tavimi)
I am early [io:rli] - aš esu ankstyvas
I am late [leit] - aš vėluoju
I am on time [on taim] - aš laiku
I can [ai ken]- aš galiu (understand, hear, pronounce)
I can't - aš negaliu (understand, hear, pronounce)
I don't know [ai dont nou] - aš nežinau
I know [ai nou] - aš žinau
I don't see [ai don't si:] - aš nematau, aš nesuprantu
I don't understand [ai don't anderstend] - aš nesuprantu
I see [ ai si:] - aš matau, aš suprantu
Homework [houmwo:/r/k] - namų darbas
Last [lea:st] - praeitas
Last time [least taim] - praeitas kartas
less - mažiau
Lesson [leson] - pamoka
Letter [lete] - laiškas, raidė
listen [lis/e/n] - klausyti
listen to [lisen tiu] - klausytis ko nors (listen to the conversation)
look [luk] - žiūrėti, atrodyti
look at [luk ea:t] - žiūrėti į
Map [mea:p] - žemėlapis
meet [mi:t] - susitikti
Meeting [mi:ting] - susitikimas
memorize [memoraiz] - įsiminti
more - daugiau
next [nekst] - sekantis
Next time [nekst taim] - sekantis kartas
Nice [nais] - malonu
Number [nambe] - numeris
open [oupen] - atversti, atidaryti
Page [peidž] - popierius
Paper [peip/ea/] - popierius, taip pat popieriaus lapas arba dokumentas :Your papers! Jūsų dokumentai!
Photograph [ foutograf] - nuotrauka
Photocopy [fotokopi] - kopija
Phrase [frazė, išsireiškimas]
Picture [pikče] - paveikslas, nuotrauka, vaizdas
Piece [pi:s] - gabalas, dalis
Piece of Paper [pi:s of peip/ea/] - popieriaus lapas
press [pres] - spausti
Question [kweščn] - klausimas
repeat [repi:t] - pakartoti
Screen [ skri:n] - ekranas
See you! [si: ju:] - iki pasimatymo!
Sentence [sentens] - sakinys
sit [sit] - sėsti
sit down [ sit daun] - atsisėsti
Sorry [ sori] - gailiuosi, atsiprašau (atsiprašant už jau padarytą veiksmą)
Sound [saund] - garsas
speak [spi:k] - kalbėti (+ kalbėti užsienio kalbomis, pvz. He speaks Chinese)
spell [spel] - sakyti paraidžiui
Spelling [spelin/g/], the spelling - tarimas paraidžiui
stand [ste:nd] - stovėti
stand up [ste:nd ap] - atsistoti
Student's Book [ stju:dent's buk] - Mokinio, studento knyga
True [tru:] - tiesa, teisingai.
Time [taim] - laikas, kartas
talk [to:k] - kalbėti (vartojamas kaip ir veiksmažodis 'to speak', tik niekada nevartojamas pasakymuose "kalbėti užsienio kalbomis")
too much [tiu mač] - per daug
too little [ tiu: litl] - per mažai
Textbook [tekstbuk] - vadovėlis
Vocabulary [voke:biuliari] - žodynėlis
vowel [ vouel] - balsis
Well done [wel dan] - gerai padaryta
What is the English word for 'sostinė' ? - Koks yra angliškas žodis 'sostinei' pavadinti?
Whiteboard [waitbo/r/d] - balta lenta
Wonderful [wanderful] - nuostabus, nuostabu
Word [word] - žodis
Workbook [wo:/r/k buk] - pratybų knyga
write [wrait] - rašyti, kurti - to write a story (rašyti, kurti pasakojimą)
write down [wrait daun] - užrašyti, užsirašyti (write down a word - už(si)rašyti žodį


DĖMESIO: Spoileris! [ Spustelėkite, kad išplėsti ]

Please, play GAMES! Let's practice English online together! :)
edukacija.psvb.lt/forumas/10-forum-games-chat
Paskutinis taisymas: prieš 5 m. 5 mėn. nuo Jurate.

Please Prisijungti to join the conversation.

Moderatoriai: Jurate
Puslapio sukūrimo laikas: 0.267 sekundžių